عنوان: پولی کردن تردد به محدود آلودگی هوا


زمان ثبت : شنبه 23 شهریور 1398

11


توضیحات: کل محدوده آلودگی هوا و طرح ترافیک به عنوان بخش مرکزی شهر تردد پولی از ساعات 6 الی17 عصرداشته باشد. باید این مقدار نیز زیاد باشد تا هر کسی وارد طرح نشود.